Egyesületünk küldetése

Az Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület közhasznú szervezet, hiszen céljai, és működése alapján megfelel a közhasznúsági feltételeknek, tekintve, hogy közhasznú tevékenységek közül kulturális tevékenység folytatására jött létre.

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Civil szervezettel állami, közigazgatási, költségvetési szerv közszolgáltatási szerződést kizárólag akkor köthet, ha a civil szervezet közhasznú jogállású. Nem minősül közszolgáltatási szerződésnek a feladat finanszírozását
szolgáló támogatás, ha a támogatás nyújtásának minden feltételét jogszabály határozza meg, és a támogatási döntés meghozatala során a döntéshozónak mérlegelési joga nincs. Nem minősül mérlegelési jognak, ha a döntéshozó a jogszabályban meghatározott támogatási keret kimerüléséig a támogatás odaítélésére vonatkozó, a jogszabályi feltételeknek megfelelő kérelmeket beérkezési sorrendben teljesíti.

Az Egyesület célja:
– Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljának megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt feladataira fordítja.

– Az Egyesület által végzett közhasznú tevékenység (11/2012 KIM. rendelet szerint): 1. kulturális tevékenység.

– Az Egyesület közhasznú tevékenységét nem kizárólag tagjai javára végzi, az Egyesület a kulturális tevékenység lehetőségét tagjain kívül másoknak is biztosít.

– Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület önkormányzati, országgyűlési, Európai Unió-val összefüggő, vagy egyéb politikai indíttatású választáson jelöltet nem indít, sem anyagilag, sem más módon nem támogat, népszavazás, népi kezdeményezés során kampánytámogatásban nem vesz részt.

Az egyesület kulturális közhasznú tevékenységének folytatása és a célkitűzés elérésének érdekében közvetlenül szolgáló tevékenységek körében a társadalom és az egyén közös érdekeinek figyelembevételével az alábbi
feladatokat határozza meg:

– Badacsony és környéke környezetvédelme;

– Badacsony és környéke környezetének fejlesztése;

– A helyi idegenforgalom fejlődésének elősegítése;

– A tagok érdekképviselete a közigazgatási és önkormányzati szervek irányában;

– A tagok továbbképzése, előadások szervezése, kiadványok készítése az egyesület céljainak minél hatékonyabb megvalósítása érdekében;

– Turisztikai szolgáltatások közvetítése, elsősorban szálláshely közvetítés;

– Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, megvalósítása;

– Az Egyesület tulajdonát képező, illetve az Egyesület használatában lévő tárgyi
eszközök bérbeadása.